ฟรี ค่าจัดส่ง หากซื้อสินค้ามูลค่ารวม ฿2000 บาทขึ้นไป.

ติดต่อเรา(02-685-3000)

ในเวลานี้คุณอยู่บน:

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

ปรับปรุงครั้งล่าสุด วันที่ 15 เมษายน 2015

Lviva.com ขอสวัสดีทุกท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะใช้กับเว็บไซต์ของทางเราทั้งหมด รวมไปถึงการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่, แอพพลิเคชั่น, และแพลตฟอร์ม ซึ่งคำเหล่านี้รวมกันหมายถึง “เว็บไซต์”, คำว่า“พวกเรา” และ “ทางเรา” ให้หมายความถึงเว็บไซต์ Lviva และ บริษัทในเครือ

การใช้งานเว็บไซต์

โปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าโดยทางใดทางหนึ่งหมายความว่าท่านยอม รับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว หากท่านปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือขณะใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดหยุดใช้งานในเว็บไซต์นี้โดยทันที

เนื้อหาของเว็บไซต์

เนื้อหาทุกส่วนของเว็บไซต์รวมไปถึงข้อความ รูปกราฟฟิก เครื่องหมาย ชื่อสินค้า รูปภาพ คลิปเสียง วีดีโอ ข้อมูล เพลง ซอร์ฟแวร์ แอพพลิเคชั่นที่เป็นปัจจุบัน และอื่นๆ ( รวมกันเรียกว่า “เนื้อหา” ) ล้วน เป็นของ หรือ อนุญาตให้ใช้โดย Lviva หรือ โดยบริษัทในเครือของ Lviva หรือ โดยซัพพลายเออร์ของ Lviva เนื้อหาในที่นี้รวมไปถึง การจัดการและการแสดงผลของเว็บไซด์ด้วย ซึ่งเป็นของ  Lviva และ/หรือ บริษัทในเครือของ Lviva หรือ ซัพพลายเออร์ของ Lviva โดยเฉพาะ บุคคลที่กล่าวทั้งหมดนี้มีฐานะเป็น “เจ้าของ” ได้สงวนไว้โดยชัดแจ้งซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่เป็นส่วนของ เนื้อหาทั้งหมด

สิทธิของท่านในการใช้งานเว็บไซต์

Lviva อนุญาตให้สิทธิท่านอย่างจำกัดในการเข้าถึงและใช้งานส่วนบุคคลในเว็บไซต์และเนื้อหาสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และการใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ขอบเขตว่าจะต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อห้ามต่างๆ ที่ระบุไว้ใน หมวด“ข้อห้ามและการใช้งานที่ผิดกฏหมาย” ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณสามารถดาวน์โหลด, ตีพิมพ์, และคัดลอกเนื้อหาเพื่อใช้ส่วนบุคคลไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไม่ว่าทางใด, ลบหรือเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าทางใด การใช้งาน, ดาวน์โหลด, ตีพิมพ์, โพสต์ประกาศ, จัดเก็บ, หรือการกระทำอื่นๆ ในการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะกระทำในนามของท่านหรือของบุคคลที่สาม ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อใช้งานโดยบุคคลที่อายุตั้งแต่ 18 ปี หรือมากกว่า  หากท่านอายุน้อยกว่า 18 ปี ท่านจะสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้โดยอยู่ภายใต้การดูแลของของบุพการี หรือ ผู้ปกครอง

ขณะกระทำการลงทะเบียน หรือภายหลังจากนั้น  ท่านตกลงรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์, เนื้อหาการโฆษณาและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากทางเว็บไซต์ แต่ท่านสามารถที่จะปฏิเสธได้โดยคลิกบนลิ้งก์ที่ส่งไปทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์

ข้อห้ามและการใช้งานที่ผิดกฏหมาย

ท่านได้ให้การรับรองกับ Lviva ว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฏหมาย หรือที่ต้องห้าม ภายใต้ข้อกำหนดและ เงื่อนไขดังนี้

ท่านหรือ ท่านในฐานะตัวแทนของบุคคลที่สามจะไม่

(ก)    ใช้งานเว็บไซต์ หรือ เนื้อหาไปในเชิงพาณิชย์

(ข)    คัดลอกหรือส่งผ่านเนื้อหาเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการรายอื่น

(ค)    กระทำการฉ้อโกงบนเว็บไซต์

(ง)    ละเมิดหรือทำลายระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกระทำต่างๆ ที่ผ่านช่องทางดังกล่าว เช่น การสแปม (spamming), การแพร่กระจาย (flooding) และการทำให้ระบบล่ม 

(จ)    ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปลอม หรือปลอมเป็นผู้ใช้งานคนอื่น หรือทำให้ Lviva หรือผู้อื่นเข้าใจผิดในการวิจารณ์หรือออกความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Lviva หรือภาพลักษณ์ของเว็บไซต์

(ฉ)    ใช้เว็บไซต์ในการข่มขู่, ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง, หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฏหมายของผู้อื่น

(ช)    ใช้เว็บไซต์ในการโฆษณาหรือขายสินค้าและบริการใดๆ

การลงทะเบียนชื่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน

ท่านอาจจะต้องมีการลงทะเบียนกับ Lviva เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆ หรือพื้นที่ของเว็บไซต์ ข้อมูลที่ท่านจัดให้จะต้องถูกต้องและท่านสัญญาว่าท่านจะเก็บรักษาให้ข้อมูล ที่ใช้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านมีไว้สำหรับใช้โดยส่วนตัวของท่านเท่านั้น และท่านจะต้องรับผิดชอบในการที่จะรักษาความลับของชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัส ผ่านของท่านและเพื่อที่จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของท่าน และท่านยอมรับผิดชอบสำหรับการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน   นอกหนือไปจากสิทธิต่างๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ต่อ Lviva รวมทั้งที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ Lviva ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะใช้ดุลยพินิจโดยลำพังตนเองในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของ ท่าน, ปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ท่าน, หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจะมีความจำเป็นที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน  ถ้าหากไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งหมายความว่าไม่มีการสั่งซื้อจากท่านภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ความเห็นและคำวิจารณ์ของท่าน

เว็บไซต์ของเรายินดีที่จะได้รับคำวิจารณ์ติชม, ความเห็น และการสื่อสารต่างๆจากท่าน เพื่อที่ทาง Lviva จะได้นำไปปรับปรุงการเสนอขายสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง การส่งข้อความดังกล่าวของท่านจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื้อหาของข้อความนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฏหมายหรือกฏระเบียบ รวมไปถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือองค์กรใดๆ

การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ในฐานะผู้ซื้อ ท่านอาจต้องเตรียมข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่านรวมไปถึงเลขที่ บัตรเครดิต, วันหมดอายุของบัตรเครดิต, ที่อยู่สำหรับใบแจ้งหนี้, และที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า โปรดทราบว่ามีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะใช้บังคับกับท่านสำหรับการ ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ดังนี้

ก.    ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านมีสิทธิตามกฏหมายที่จะใช้บัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่ใช้ในการซื้อสินค้าของท่าน

ข.     อาจมีการขอข้อมูลเพื่อใช้ในการยืนยันก่อนที่ Lviva จะตอบรับความสมบูรณ์ของธุรกรรมการซื้อขายสินค้า

ค.     สินค้าและบริการที่รวมอยู่ด้วยกันบนเว็บไซต์มิได้แสดงเป็นนัย หรือ รับรองว่าจะมีอยู่ณ ทำเลที่ตั้งของท่าน เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องทำให้แน่ใจหรือทราบว่าการซื้อสินค้า, การนำเข้าและการครอบครองสินค้าเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น, รัฐ, ประเทศปลายทาง   ในการสั่งซื้อสินค้านั้น ท่านยืนยันว่าจะใช้สินค้าให้ถูกต้องตามกฏหมาย

ง.     Lviva ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะจำกัดปริมาณการซื้อขายหรือระงับการซื้อขายสินค้า หรือบริการ โดยแจ้ง หรือ มิต้องแจ้งให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงการกำหนดเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการยอมรับคูปอง, รหัสคูปอง, รหัสบัตรสมนาคุณ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน และกำหนดขอบเขตห้ามผู้ซื้อเข้ามาทำการซื้อขายบางส่วนหรือทั้งหมดและปฏิเสธ การขายสินค้า หรือบริการด้วย

จ.    ท่านตกลงที่จะชำระราคาค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ท่านดำเนินการหรือ กระทำในนามของท่านผ่านเว็บไซต์รวมไปถึงค่าขนส่งและการจัดการสินค้า  นอกจากนี้ท่านยังต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีอากรใดๆ ที่อาจมีการจัดเก็บในการซื้อสินค้าของท่านโดยไม่มีข้อแม้

ลักษณะของสินค้าและข้อมูลบนเว็บไซต์

คำอธิบายลักษณะของสินค้าทั้งหมดรวมไปถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ถือ ว่าเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากวารสารที่มีชื่อเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และ/หรือข้อมูลจำเพาะเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้ใช้กับตัวสินค้าโดยหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ     ข้อมูลเหล่านี้ไม่เป็นการแสดงถึงการอ้างสิทธิใดๆที่ทำ หรือกำหนดโดย Lviva  ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีไว้สำหรับการ ศึกษาเท่านั้น ข้อมูลเหล่านั้นมิใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือใช้เพื่อการรักษาโรคโดยเฉพาะ ไม่สามารถใช้แทนคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรได้ โปรดเชื่อตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรของท่านซึ่งจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ท่านเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของสินค้า

โปรดทราบว่าอาหารเสริมและยาสมุนไพรที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นได้รับอนุญาต จากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, FDA, หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า) ในหลายประเทศ   การผลิตและคุณภาพของสินค้าไม่ได้ถูกควบคุมโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศสหรัฐอเมริกา      สินค้าที่ท่านได้รับมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์และในใบแผ่น พับของสินค้าในหลายภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และการสิ้นสุด

Lviva อาจมีการปรังปรุงเว็บไซต์และยกเลิกบางส่วนของเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลทันทีที่ได้มีการประกาศลงบนเว็บไซต์    Lviva ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชื่อบัญผู้ใช้ของท่าน หรือขัดขวางการเข้าใช้เว็บไซท์ของท่าน  ถ้าหากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  ท่านตกลงว่า Lviva ไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ของ ท่าน   ภายหลังจากบัญชีผู้ใช้ของท่านถูกยกเลิก   ข้อกำหนดและเงื่อนไข, การรับประกันและการรับรอง, การจำกัดความรับผิดและการรับผิดชดใช้ของท่านจะยังคงมีผลต่อไป

ข้อกฏหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

ท่านตกลงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับเข้าใช้เว็บไซต์ของ ท่าน รวมไปถึงกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะถูกดำเนินการภายใต้บังคับตามกฏหมายของ ประเทศไทย ท่านตกลงว่ากระบวนการทางกฏหมายจะต้องดำเนินการภายใต้ระบบศาลของประเทศไทย  ท่านตกลงว่าข้อพิพาทและสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งปวงที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องได้รับการตัดสินเป็นเฉพาะรายบุคคลโดยที่จะ ไม่มีการฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม และคำพิพากษา หรือคำชี้ขาดๆจะถูกจำกัดอยู่เพียงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) เท่านั้น แต่ไม่ว่ากรณีใดๆจะไม่รวมค่าทนายความ 

เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้  รวมไปถึงนโยบายและข้อมูลที่เชื่อมต่อกันจาก หรือที่ได้รวมเข้าไว้ในที่นี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ Lviva ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ และแทนที่การติดต่อสื่อสารใดๆ, ข้อตกลงทั้งหลายและ ข้อเสนอทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าและในขณะปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์   บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่มีการสละสิทธิเว้นแต่จะได้มีข้อ ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญากับผู้สละสิทธิ 

การไม่ปฏิบัติตามทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการปฏิบัติที่ล่าช้าเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ,การเยียวยา ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละ หรือการถูกตัดบทในสิทธิใดๆ, การเยียวยา, หรือเงื่อนไข    ถ้าหากส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่มีผล, ผิดกฏหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความสมบูรณ์,ความถูกต้องตามกฏหมายและการบังคับใช้ของบทบัญญัติในส่วนอื่นจะ ไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือทำให้สิ้นผล   ท่านไม่สามารถมอบหมาย,โอนหรือช่วงสิทธิต่างๆ หรือภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยปราศจากความ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพวกเรา เราจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือรับผิดในภาระผูกพันใดๆที่เกิดขึ้นนอก เหนือการควบคุมของเรา

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับ Lviva หรือการใช้เว็บไซต์ โปรดติดต่อเราและเราจะพยายามแก้ไขข้อสงสัยนั้น โปรดดูข้อมูลการติดต่อเราในหน้าแรกของเว็บไซต์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
http://sam.ocpb.go.th